Eurooppalaisten senioreiden vapaaehtoistyö, jossa mentoroinnilla autetaan vaikeuksissa olevia nuoria sopeutumaan yhteiskuntaan ja ehkäisemään syrjäytyneitä

Projektin yhteenveto

Nykypäivän yhteiskunnassa korkea nuorten työttömyysaste heijastaa nuorten vaikeuksia työn löytämisessä. Tämä ongelma lisääntyy niiden nuorten ihmisten keskuudessa, joilla on huonot lähtökohdat tai joilla on vähemmän mahdollisuuksia ja ovat syrjäytymisvaarassa. Se edellyttää yhteistyötä työjärjestelmien, sukupolvien välisten suhteiden ja koulutuspolkujen muutoksissa.

EvolYou-projekti myötävaikuttaa avaintietojen ja -taitojen tason parantamiseen. Se ottaa erityisesti huomioon niiden merkityksen työmarkkinoilla. Se parantaa panosta yhteiskuntaan etenkin lujittamalla yhteistyötä koulutusmaailman ja työelämän välillä. Projektin erityisenä tarkoituksena on puuttua syrjäytymiseen ja sosiaaliseen eriytymiseen liittyviin ilmiöihin edistämällä epäedullisessa asemassa olevien 15–30-vuotiaiden nuorten aktiivista osallistumista työmarkkinoille ja siten yhteiskuntaan. Tämä tavoite saavutetaan koulutuspolulla, jossa vanhemmat vapaaehtoisasiantuntijat osallistuvat sukupolvien väliseen mentorointiympäristöön. Polku myötävaikuttaa nuorten ammattitaitoon ja tuo heidät lähemmäksi työhön perehdyttämisjärjestelmiä, terävöittämällä heidän työllistyvyyteen liittyviä taitojaan pehmeällä tavalla.  Tämä torjuu heidän epävarmuuttaan ja parantaa huonommista olosuhteista tulevien asemaa. Lisäksi se auttaa kehittämään senioreiden panosta yhteiskuntaan.

Hankkeen lähtökohta on hyvät käytännöt, joita on menestyksekkäästi sovellettu Saksassa yli kymmenen vuoden ajan, Senior Experten Service’n VerA-aloite. Kun aloite oli esitelty aiemmassa Erasmus+ KA202 -hankkeessa, jossa vaihdettiin vapaaehtoistyön käytäntöjä ammatillisen koulutuksen alalla, muutamat kumppanit päättivät siirtää tämän hyvän käytännön omiin maihinsa soveltaen sitä opiskelijoiden moninaisiin tavoitteisiin paikallisten tarpeiden mukaan. Näin hanke toteuttaa VerA-aloitteen laajentamisen tuomalla sen muihin EU-maihin, joissa sitä vielä ei ole ja huolehtimaan vaikeuksissa olevien nuorten tarpeista, käsittelemään sosiaalisiin eroihin liittyviä oppimistulosten eroja tekemällä yhteistyötä asianomaisten jäsenvaltioiden ammatillisen koulutuksen alan vastuullisten toimijoiden kanssa. Tämä toteutetaan strategisen kumppanuuden kautta, johon osallistuu 6 maata ja 9 vapaaehtoistyön alalla aktiivista kumppania.

Kumppanit suorittavat didaktisen kokeilun, joka testataan neljässä kuudesta osallistuvassa maassa noin 80-90 mentorin ja noin 130 huonommassa asemassa olevalla nuoren kautta. Ne erikoistuvat kohderyhmiin maantieteellisen alueen perusteella: Italiassa, nuoret maahanmuuttajat, turvapaikanhakijat ja pakolaiset, iältään 18-30; Espanjassa 16-20-vuotiaat nuoret, jotka saavat ammatillisen peruskoulutuksen ja joilla on erityistarpeita tai joilla on jatkuvia taloudellisia ongelmia ja alhainen sosioekonominen taso; Ranskassa ammatilliset oppisopimusopiskelijat ja opiskelijat, joilla on vaikeuksia jatkaa koulutustaan ja joita uhkaa koulunkäynnin keskeyttäminen, 15–25-vuotiaita (joista suurin osa on hyvin samankaltaisia kuin NEET-nuoret, Not in Employment, Education or Training); Suomessa maahanmuuttajat, heikosti menestyvät oppisopimusopiskelijat ja ammatillisen koulutuksen keskeyttämisuhan alla olevat 18-30-vuotiaat opiskelijat. Nuoret osallistuvat pilottikokeeseen mentoroinnin kursseilla ja Living Labs’eillä samanaikaisesti saamalla mentorin haluamaltaan, heitä kiinnostavalta, alalta.

Projektin 28 kuukauden aikana kumppanuus tuottaa metodologisen käsikirjan uuden sosiaalisen osallisuuden mallin toteuttamiseksi ”suunnittelemalla tulevaisuus uudelleen yhdessä”. Didaktiset kokeilut toteutetaan neljässä Euroopan maassa ja niihin liittyvät opetussuunnitelmat sekä esitys, joka sisältää sarjan suosituksia tarkoituksena vaikuttaa poliittiseen keskusteluun vapaaehtoistyöstä, mentoroinnista ja sukupolvien välisestä yhteistyöstä sekä kansallisella että Euroopan tasolla. Projekti toteuttaa myös valtioiden rajat ylittävän liikkuvuuden ja tavoitteena on tutustua sukupolvien välistä mentorointia käsittelevään monitieteiseen vanhempien asiantuntijoiden ryhmään VerA-aloitteen kokemusten perusteella.

Hankkeen päätulos on eurooppalainen mentorointimenetelmä, joka edistää sosiaalista osallistumista ja joka voi myös edistää vaikeuksissa olevien nuorten sijoittumista työelämään. Menetelmää voidaan kehittää ja ylläpitää hankkeen päättymisen jälkeen.

⚠️ Mahdolliset kieliversioiden väliset merkitysristiriidat ratkaistaan englanninkielisen tekstin perusteella.

đź”— Tiedote nro. 1 – Maaliskuu 2020
đź”— Tiedote nro. 2 – Maaliskuu 2021
đź”— Tiedote nro. 3 – Syyskuu 2021
đź”— Tiedote nro. 4 – Tammikuu 2022